Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   Рекомендуемый типовой Договор на оказание услуг (эксклюзивный на продажу недвижимости)

    СКАЧАТЬ  в pdf

    

   Рекомендовано для використання Правилами МЛС 

   Vykonuju-Kodeks-rieltora.png

     

    

    ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

    

   м. Харків                                                                                        ____” ____________ 201__р.

    

   ___________________________________________________________________________,надалі  «Замовник»  з однієї сторони,  та___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ як___ діє на підставі ________________________, надалі  «Виконавець»,  з другої сторони,  (надалі Замовник та Виконавець разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – як «Сторона»),  уклали цей договір, надалі – «Договір», про таке:

    

   1. ВИЗНАЧЕННЯ І ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

    

    1. 1.1.З метою однозначного розуміння визначень і понять, що застосовуються в Договорі, Сторони дійшли згоди щодо їх використання  таким змістом. 

    «Об’єкт» - нерухомість, майнові права, інвестиційні права.

    «Основний договір» – будь-який правочин, який передбачає перехід майнових прав щодо Об’єкту  Замовника, в т.ч., але не виключно, шляхом відчуження корпоративних прав, внесення Об’єкту до статутного фонду будь-якої юридичної особи, дарування, міни, відмови від права власності, надання у користування (оренду або суборенду) з правом викупу, укладання договорів управління майном.

    «Зацікавлені сторони» – потенційні набувачі, їх представники, інші пов’язані з ними особи (співробітники, родичі, близькі та знайомі), в тому числі юридичні особи та інші особи, заінтересовані в укладенні Основного договору щодо  Об’єкта  Замовника.

    «Ексклюзивні права»  права на проведення переговорів з третіми особами в інтересах Замовника, які виникають з питань  укладення Основного договору щодо вказаного в п. 2.1. Договору нерухомого майна  та надані Замовником виключно Виконавцеві та протягом дії Договору не можуть бути надані іншим особам на території України.  Це означає, що Виконавець є єдиною особою, яка протягом дії цього Договору має право виконувати дії, які сприяють  відчуженню Об’єкта в інтересах Замовника, тобто виконувати дії, спрямовані на пошук Зацікавлених сторін  на Об’єкт, а також надання інших інформаційно-консультативних послуг, необхідних для укладання Основного договору.

   «Кодекс ріелтора»  - добровільно підписаний Виконавцем документ, що регулює професійну діяльність Виконавця на основі певних етичних принципів та стандартів практики. Повний текст Кодексу ріелтора доступний за посиланням  http://kharkiv.asnu.net/pages/510/

    1. 1.2.Інші поняття, що використовуються в Договорі, наділяються Сторонами значенням, що міститься в чинному законодавстві України (нормативне значення), Кодексу Ріелтора, а у випадку відсутності нормативного значення терміну чи поняття, Сторони наділяють такі терміни і поняття загальноприйнятим значенням. 

    

   1. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

    

    1. 2.1.На час дії Договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов’язок сприяти відчуженню Об’єкту, який знаходиться за адресою: ______________________________________________ _________________________________________________________________________________________. 

   Для виконання обов’язків  на час дії Договору Замовник передає Виконавцю Ексклюзивні права щодо Об’єкту.

    1. 2.2.Орієнтовні параметри та технічні характеристики Об’єкта:_______________________________________

     _________________________________________________________________________________________.

    1. 2.3.Об’єкт належить Замовникові на підставі _______________________________________ __________________________________________________________________________________________ №___________від _________________р., виданого (посвідченого) ____________________ _________________________________________________________________________________________. 

    2. 2.4.Замовник гарантує та підтверджує, що на момент укладання Договору, протягом строку його дії та під час укладання Основного договору Об’єкт не є і без відома Виконавця не буде відчужуваним в будь-який спосіб :проданим, переданим безкоштовно, подарованим, заставленим, не є і не буде переданим до статутного фонду юридичних осіб; під арештом та/або забороною відчуження не перебуває, судових позовів щодо нього немає; будь-які права інших осіб на Об’єкт відсутні; договорів стосовно будь-якого використання Об’єкту, в т.ч. його оренди, немає і без відома Виконавця укладено не буде. Замовник гарантує, що Об’єкт не перебуває в іпотеці (заставі) та/або податковій заставі.  

    3. 2.5.Сторони Договору досягли взаємної згоди щодо початкової вартості Об’єкта, яка буде оголошуватися Виконавцем при проведенні переговорів з Зацікавленими сторонами, у тому числі в засобах масової інформації ___________________(____________________________________________________________ _____________________________________________________________________)___________________.  

    4. 2.6.Рекомендована Виконавцем стартова ціна за Об’єкт ____________________(_________ _____________________________________________________________________)___________________. 

    5. 2.7.Сторонами досягнуто взаємної згоди про те, що у випадку укладення Основного договору між Замовником і Зацікавленою стороною  Виконавець має беззаперечне право на отримання винагороди в розмірі, передбаченому п. 4.  Договору. 

    

   1. 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

    

    1. 3.1.Виконавець зобов’язується: 

     1. 3.1.1.Здійснювати пошук Зацікавленої сторони  на Об’єкт;  

     2. 3.1.2.Проводити переговори з Зацікавленими сторонами виключно в інтересах Замовника; 

     3. 3.1.3.Інформувати Замовника про всі пропозиції, що надійшли від Зацікавлених сторін щодо укладення Основного договору; 

     4. 3.1.4.Виходячи з концепції найкращого та найбільш ефективного використання Об’єкту ознайомити Клієнта з маркетинговим планом реалізації Об`єкта та здійснити рекламно-маркетингові роботи здійсно з цим планом з обов`язковим розміщенням інформації про Об`єкт в МЛС (Мультилистингова система). 

     5. 3.1.5.Надати Замовнику рекомендації щодо покращення стану Об’єкту з метою підвищення його привабливості для Зацікавлених сторін; 

     6. 3.1.6.Організовувати та/або проводити огляди Об’єкта Зацікавленими сторонами; 

     7. 3.1.7.Організовувати тристоронні зустрічі між Замовником, Виконавцем та Зацікавленими сторонами для переговорів і уточнення умов Основного договору, в ході яких Виконавцем, за необхідності, ведеться протокол переговорів; 

     8. 3.1.8.Заохочувати професійних посередниківекспертів, інших виконавців до співпраці щодо реалізації Об’єкта в інтересах Замовника; 

     9. 3.1.9.Протягом трьох робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмової вимоги надати Замовнику письмовий звіт про виконання взятих на себе зобов’язань за Договором; 

     10. 3.1.10.Своєчасно інформувати Замовника про некоректну поведінку Зацікавлених сторін, в наслідок чого можуть бути сформовані небажані наслідки виконання даного Договору. 

     11. 3.1.11.Провести перемовини із Зацікавленими сторонами, вибрати найбільш вигідну для Клієнта пропозиціющодо купівлі Об’єкта, провести попереднє узгодження умов майбутньої угоди; 

     12. 3.1.12.Організувати складання та підписання попередньої угоди купівлі продажу Об`єкта; 

     13. 3.1.13.Надати консультації Замовнику щодо підготовки повного переліку документів, що потрібні для укладання угоди між Замовником і Зацікавленою стороною; 

     14. 3.1.14.Організувати складання і посвідчення угоди у встановлений законом спосіб (наприклад нотаріальне), забезпечення умов для безпечного та своєчасного розрахунку Зацікавленої сторони із Замовником 

     15. 3.1.15.Організувати і провести передавання об’єкта нерухомості наступному власнику із відповідним підписанням акту прийому — передачі. 

    

    1. 3.2.Виконавець має право: 

     1. 3.2.1.Отримати від Замовника для ознайомлення оригінали правовстановлюючих та інших необхідних для укладення Основного договору документів; 

     2. 3.2.2.Рекомендувати Замовнику здійснити додаткові витрати щодо рекламно-маркетингового просування Об’єкту за рахунок Замовника; 

    

    1. 3.3.Замовник зобов’язується:  

     1. 3.3.1.Інформувати Виконавця про всі відгуки та пропозиції, що надійшли від Зацікавлених сторін щодо укладення Основного договору; 

     2. 3.3.2.Утримуватися від будь-яких переговорів із Зацікавленими сторонами без участі Виконавця, а у випадку виникнення подібних намірів Зацікавлених сторін – повідомити про це Виконавця; 

     3. 3.3.3.Не здійснювати без участі Виконавця будь-які договори щодо Об’єкту з будь-якою  Зацікавленою стороною 

     4. 3.3.4.У день підписання Договору передати Виконавцю копії з оригіналів документів, згідно з наданим Виконавцем переліком; 

     5. 3.3.5.Інформувати Виконавця про всі обставини, які мають суттєве значення для виконання Договору, не пізніше наступного дня після того, як ці обставини стали йому відомі, у тому числі: претензії, запити державних органів та інших осіб щодо Об’єкту, а також судові рішення, постанови та ухвали судів, якими змінюється правовий статус Об’єкту або правомочність Замовника щодо права володіння, користування та/або розпорядження Об’єктом; 

     6. 3.3.6.Забезпечити вільний доступ  Виконавця та  Зацікавлених сторін до Об’єкту з метою його огляду; 

     7. 3.3.7.Протягом 24 годин з моменту надання інформації щодо умов укладення Основного договору письмово інформувати Виконавця про прийняте рішення, надіслати оферту або акцепт; 

     8. 3.3.8.Протягом 24 годин з моменту прийняття позитивного рішення у відповідності з 

   п. 3.3.7 Договору укласти попередній договір або протягом 72 годин - Основний договір;

     1. 3.3.9.У день підписання між Замовником та Третьою особою оферти, акцепту, попередньої угоди, договору (протоколу) про наміри або іншої угоди щодо укладання в майбутньому Основного договору, підписати акт приймання-передачі наданих за Договором послуг; 

     2. 3.3.10.З метою виконання Виконавцем взятих на себе договірних зобов’язань надати Виконавцеві можливість розмістити на Об’єкті рекламний засіб; 

    

    1. 3.4.Замовник має право: 

     1. 3.4.1.Бути присутнім на зустрічах та переговорах  Виконавця з Зацікавленими сторонами; 

     2. 3.4.2.Вимагати надання звіту про виконання Виконавцем договірних зобов’язань у відповідності із п. 3.1 Договору; 

    

   1. 4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

     

    1. 4.1.З дня підписання Замовником та Зацікавленою стороною Основного договору або з дня підписання між Виконавцем та Замовником акту приймання-передачі наданих за Договором послуг Виконавець має беззаперечне право на отримання винагороди. 

    2. 4.2.Розмір Винагороди Виконавця за Договором становить ___% (__________відсотків) від кінцевої ціни Об’єкту. Зазначені грошові кошти Замовник зобов’язується сплатити Виконавцеві на вказаний у Договорі рахунок протягом 1 (одного) банківського дня, наступного за днем підписання Основного договору або акту приймання-передачі наданих за Договором послуг. 

    3. 4.3.В тому випадку, якщо Замовником укладено Основний договір, і при цьому Замовник ухиляється від підписання акту  прийому-передачі  наданих  послуг, винагорода  в сумі,  визначеній п. 4.2. Договору, підлягає сплаті Виконавцю протягом 1 (одного) банківського дня з моменту пред’явлення відповідної вимоги Виконавцем. 

    4. 4.4.На виконання умов даного Договору Замовник  сплачує рекламну/маркетингову компанію у розмірі ___________________________________, про що складається відповідний фінансовий документ. У разі підписання Сторонами акту прийому-передачі сума остаточної сплати Виконавцю за послуги за Договором має бути зменшена на суму, вказану в цьому пункті.    

    

   1. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

    

    1. 5.1.У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником вимог п.п. 4.2., 4.3. Договору останній зобов’язується сплатити на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що обчислюється від несплаченої (несвоєчасно сплаченої) Замовником грошової суми на користь Виконавця за кожний день прострочення виконання зобов’язання. 

    2. 5.2.Усі спори, пов’язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання його умов, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їх представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку, визначеному чинним законодавством України. 

    3. 5.3.За бажанням Замовника, спір також може бути вирішений протягом семи робочих днів  Комітетом по етиці ХРО АФНУ відповідно до ст. 8.9., розділу IV Кодексу ріелтора. Замовник може звернутись в Комітет по етиці самостійно, або через свого представника по реквізитам, вказаним на останній сторінці цього договору. 

    4. 5.4.У випадку, якщо протягом 6 (шести) місяців з моменту розірвання чи закінчення дії даного Договору, Замовник укладе Основний договір із Зацікавленою стороною, інформацію  про яку було надано йому Виконавцем, Замовник зобов’язаний виплатити Виконавцю повну суму винагороди, визначену в п.4.2.  

    5. 5.5.Відшкодування шкоди, сплата штрафних санкцій та оплата понесених витрат не звільняють Сторони від виконання обов’язків  по даному Договору. 

    6. 5.6.Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності перед іншими особами щодо документації та інформації, отриманої ними в ході виконання даного Договору, за виключенням інформації та документації, які розумно необхідно використовувати з метою виконання своїх обов’язків по даному Договору. 

    7. 5.7.Сторони надають згоду на зберігання, обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01 червня 2010року №2297-VI з метою ведення господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.  Також сторони зобов”язуються при зміні персональних даних надавати у найкоротші терміни у письмовій формі уточнену інформацію  не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати зміни.    

    

   1. 6.СТРОК ДІІ ДОГОВОРУ

    

    1. 6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «___» _____ 20___ р., крім випадку, коли Виконавець виконає взяте на себе за  Договором зобов’язання достроково. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником взятих на себе за Договором зобов’язань щодо підписання акту приймання-передачі наданих за Договором послуг  та оплати цих послуг Виконавця, Договір діє до повного розрахунку Замовникa з Виконавцем.  

    

    1. 6.2.Договір може бути розірваний: 

     1. 6.2.1.Достроково, за взаємною згодою Сторін, про що Сторонами підписується додаткова угода про розірвання Договору. Підписання такої угоди між сторонами свідчить, що між ними врегульовані всі фінансові питання щодо понесених витрат та компенсацій, пов’язаних з виконанням даного Договору; 

     2. 6.2.2.За ініціативою будь-якої Сторони у випадках невиконання однією із Сторін умов Договору у порядку, визначеному чинним законодавством України; 

     3. 6.2.3.В інших випадках, визначених чинним законодавством України. 

    

   1. 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

     

    1. 7.1.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 

    2. 7.2.У випадку зміни власних реквізитів Сторони повідомляють одна одну про це протягом 3 (трьох) календарних днів, наступних за днем настання таких змін. 

    3. 7.3.Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до Договору. 

    4. 7.4.Після укладення Договору всі попередні переговори, усні домовленості, листування, попередні договори і протоколи, які стосуються Договору, втрачають силу в частині, яка суперечить Договору. 

    5. 7.5.Сторони гарантують, що на момент укладення Договору жодна з них ніяким чином (законом чи іншим нормативно-правовим актом, чи судовим рішенням, чи іншими способами) не обмежена у праві укладати та виконувати Договір або подібні угоди. 

    6. 7.6.Представники Сторін гарантують, що мають усі необхідні повноваження для здійснення дій з підписання Договору від імені та в інтересах Сторін. 

    7. 7.7.Якщо після укладення Договору з’ясується, що будь-яка із Сторін не мала права його укладати і його дія має бути припинена, то винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні усі витрати, які та понесла у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, а також спричинені такій Стороні збитки. 

    8. 7.8.Виконавець та Замовник підтверджують, що однаково розуміють значення та умови Договору, його правові наслідки, дійсність намірів при його укладанні, а також те, що цей Договір не вчинений під впливом помилки, обману, у результаті зловмисної домовленості Сторін, та не є фіктивним або удаваним. 

    9. 7.9.Договір складено при повному розумінні Сторонами його предмету і термінології, українською мовою у 2-х автентичних примірниках рівної юридичної сили, по одному - для кожної із Сторін. 

    

    

    8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

    

    

   Замовник

   Виконавець

    

   ________________________________

   ________________________________

    

   Ідент. Код _______________________

   Паспорт: серія ____ _____________

   Виданий:________________________

   ________________________________

   ________________________________

   Зареєстрован(-а):_________________ ________________________________

   ________________________________

      ________________________________

   Тел._____________________________

   e-mail:__________________________

    

   Підпис __________/_______________/

    

    

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

    

   Підпис __________/_______________/

    

    

   Комітет по етиці ХРВ АФНУ:

    

   Голова комітету________________________________

   телефон голови комітету_________________________

   e-mail ________________________________________

   Офіційний сайт ХРВ АФНУ         http://kharkiv.asnu.net

   Кодекс ріелтора  http://kharkiv.asnu.net/pages/510/

    

    

    

    

   Додаток  до Договору № ________

   від ________________  20___року.

    

    

   А К Т

   наданих послуг

    

    

   м. Харків                                                         “____” ____________ 20_____ року

    

   _________________________________________________________________________, в подальшому іменується як «Виконавець», з однієї сторони  та ______________________________________________________________, в подальшому іменується як «Замовник», з другої сторони, разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», склали даний Акт на виконання умов Договору  про надання  послуг від «___» ________________ 20____ року про таке:

   1. 1.Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги згідно Договору №_____ від _______________ 20____року.  

   2. 2.Остаточна вартість послуг складає ______________(______________________________

     _____________________________________________________)____________ грн.  та сплачується Замовником в порядку та в строк, вказаний в п. 4.2. Договору. 

   3. 3.Виконавець виконав умови зазначеного Договору належним чином та в повному обсязі. 

   4. 4.Сторони претензій та зауважень одна до одної не мають. 

    

    

    

    РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

    

    

    

   Замовник

   Виконавець

    

   ________________________________

   ________________________________

    

   Ідент. Код _______________________

   Паспорт: серія ____ _____________

   Виданий:________________________

   ________________________________

   ________________________________

   Зареєстрован(-а):_________________ ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   Тел._____________________________

   e-mail:__________________________

    

   Підпис __________/_______________/

    

    

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

   ________________________________

    

   Підпис __________/_______________/